PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV THALENTO® NV

Spoločnosť Thalento® NV sa zaväzuje garantovať ochranu súkromia a osobných údajov. Prostredníctvom tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Prehlásenie o ochrane osobných údajov“) si spoločnosť Thalento®NV praje informovať respondenta o spracovaní jeho/jej osobných údajov a súvisiacich právach pri používaní platformy Thalento®. Odporúčame, aby ste si toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov starostlivo prečítali.

Použitím platformy Thalento® získa Thalento® NV prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spacúvava s ohľadom na súkromie respondenta a dodržiavanie zákona O ochrane súkromia pri spracúvaní osobných údajov zo dňa 8. decembra 1992, ktorý bude od 25. mája 2018 nahradený Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (tiež nazývaný ako GDPR).

Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, navštívte webové stránky Komisie pre ochranu súkromia.

O prípadných zmenách tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov budete informovaní. V prípade potreby budete ako respondent požiadaný, aby ste prijali novú a tým aj najaktuálnejšiu verziu tohto Prehlásenia o zásadách ochrany osobných údajov.                                                              

Spoločnosť Thalento® NV sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a osobné údaje. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím kedykoľvek na adrese privacy@thalento.com.

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy preskúmané dňa 14. mája 2018.

KOHO SA TOTO PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKA?

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa týka všetkých našich potenciálnych/súčasných/predošlých respondentov a užívateľov platformy Thalento®.

KONTAKTNÉ ÚDAJE THALENTO® NV

THALENTO® nv
Corda Campus – Corda 6
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt, België
Číslo spoločnosti 0830.586.452
Kontakt: info@thalento.com

ČO ZNAMENÁ …

 • Spracúvanie osobných údajov

 “Spracúvaním” rozumieme akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi (s pomocou alebo bez pomoci automatických postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie , vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie. Výmaz alebo zničenie osobných údajov).

„Osobnými údajmi“ rozumieme každú informáciu o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľas výnimkou osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať údaje pod priamou autoritou prevádzkovateľa.

 • Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov

 • Užívateľ

Užívateľom je subjekt, ktorý používa platformu Thalento®, aby usporiadal online hodnotenie.

 • Respondent

Respondentom je subjekt, ktorý používa platformu Thalento® odpovedaním na otázky.

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE?

Thalento® ako sprostredkovateľ

Spoločnosť Thalento® je považovaná za sprostredkovateľa osobných údajov, keď spracúva osobné údaje v mene svojich zákazníkov, pričom v takom prípade títo zákazníci vystupujú v postavení prevádzkovateľov.

Thalento® ako prevádzkovateľ.

Spoločnosť Thalento® je považovaná za prevádzkovateľa, keď určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Príklad:

Pokiaľ sa prihlásite do výberového riadenia v spoločnosti X a podstúpite hodnotenie v rámci platformy Thalento® pod hlavičkou spoločnosti X, za spracúvanie zodpovedá spoločnosť X aj spoločnosť Thalento®NV.

Pokiaľ vykonávate hodnotenie priamo prostredníctvom spoločnosti Thalento®NV v rámci platformy Thalento®, zodpovedá za spracúvanie Thalento®NV.

Platforma Thalento® ponúka zákazníkom/respondentom širokú škálu možností spracúvania osobných údajov. Pokiaľ zákazník z vlastného podnetu skopíruje vaše osobné údaje z Thalento® a spracuje ich prostredníctvom iného média, bude tento zákazník zodpovedný za spracúvanie osobných údajov.

Respondent, ktorý si želá vykonávať svoje práva ako dotknutá osoba, musí vždy kontaktovať prevádzkovateľa.

KTO JE ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU ÚDAJOV?

Spoločnosť Thalento® NV stanovila zodpovednú osobu, ktorá je poverená kontrolou a sledovaním napĺňania zásad ochrany súkromia a ochrany údajov spoločnosti Thalento® v rámci procesu spracúvania osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať so všetkými otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv na adrese privacy@thalento.com.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVA THALENTO® NV PRI PONÚKANÍ SLUŽIEB THALENTO®?

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Thalento® spracúva, sú údaje, ktoré nám poskytnete, keď používate našu platformu, či už na žiadosť nášho zákazníka alebo nie (napr. odpovedaním na otázky).

Pre užívateľov Thalento®

Organizácia online hodnotenia za účelom rozvoja profesionálov: 

Thalento® spracúva osobné údaje a elektronické identifikačné údaje užívateľov Thalento® s cieľom vykonať online hodnotenie v súlade s oprávneným záujmom spoločnosti Thalento®.

Pri vytváraní užívateľského účtu Thalento® a na základe vášho povolenia spoločnosť Thalento® spracúva obrazový materiál a ďalšie osobné identifikačné údaje užívateľa Thalento®.

Thalento® spracúva osobné identifikačné údaje užívateľa Thalento® v kontexte vzťahov so zákazníkmi, aby ich Thalento® mohlo informovať o ďalších produktoch a službách a umožnila užívateľom spoločnosti Thalento® kedykoľvek  sa zo služieb odhlásiť, a to všetko na základe oprávnených  záujmov spoločnosti Thalento®.

Pre respondentov Thalento®

Vykonanie online hodnotenia osobnosti a motivácie, kognitívnych schopností a zručností, jazykových a technických znalostí.

Spoločnosť Thalento® spracúva osobné identifikačné údaje, aby mohla zrealizovať vyššie uvedené online hodnotenie a zostaviť príslušné správy. To sa deje na základe osobných údajov, ktoré spoločnosť Thalento® získava a zhromažďuje prostredníctvom odpovedí. Spracúvanie osobných údajov je založené na oprávnených záujmoch za účelom hodnotenia pracovných schopností zamestnanca.

Benchmark

Spoločnosť Thalento® využíva výsledky veľkého množstva existujúcich respondentov k porovnaniu výsledkov jednotlivých respondentov s ostatnými, ktorí tvoria referenčnú skupinu. V tejto súvislosti Thalento® anonymizuje alebo zlučuje osobné údaje bývalých respondentov, s cieľom identifikovať možné referenčné skupiny.

Spoločnosť Thalento®NV spracúva citlivé osobné údaje  iba vtedy, keď respondentpred spracúvaním udelil na takéto spracúvanie výslovný súhlas. Aby sme mohli hovoriť o výslovnom súhlase, súhlas musí byť získaný slobodným, konkrétnym, informovaným spôsobom a jednoznačným prejavom vôle. Pokiaľ  to bude potrebné, Thalento®NV vás o udelenie  takéhoto súhlasu výslovne požiada.

Ako respondent máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Aké sú moje práva a ako ich môžem uplatniť?

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics je internetová analytická služba poskytovaná Google Inc. („Google“). Spoločnosť Thalento®NV používa Google Analytics na svojich webových stránkach. Spoločnosť Thalento®NV spoločnosti Google neposiela žiadne osobné údaje.

Analyzovaním týchto informácii, založených na oprávnenom záujme, sa spoločnosť Thalento®NV dozvedá, ako je webová stránka používaná a môže ju vylepšovať.

Informácie služby Google Analytics: Zásady ochrany súkromia – Odhlásenie

KTO JE PRÍJEMCOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Keď ako respondent používate platformu Thalento®, Thalento®NV zhromažďuje osobné údaje. Iba pokiaľ sa toto spracúvanie vykonáva v mene zákazníka (v postavení prevádzkovateľa), tento zákazník tiež získa prístup k osobným údajom respondenta.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ďalším stranám bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ ich spoločnosť Thalento®NV nebude musieť poskytnúťzo zákonných dôvodov alebo na základe súdneho rozhodnutia. Vaše osobné údaje nebudú zdieľané s partnermi Thalento®NV.

VYUŽÍVATE ANONYMNÉ ÚDAJE PRE TVORBU REPORTOV?

Môžeme použiť anonymné údaje pre komerčné účely alebo pre externý reporting. Anonymné údaje sú osobné údaje, ktoré sú anonymizované v takej miere, že už nesúvisia s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou, alebo sú anonymne rozdelené tak, že jednotlivec nie je rozpoznateľný alebo už nie je rozpoznateľný.

AKO DLHO BUDÚ MOJE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ?

Spoločnosť Thalento®NV uchováva vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu účelov stanovených v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadu riešenia sporov alebo v prípade, že zákon požaduje dlhšiu lehotu uchovávania údajov. Neosobné údaje môžu byť uchované bez časového obmedzenia pre štatistické účely.

ZABEZPEČENIE A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Spoločnosť Thalento®NV považuje bezpečnosť osobných údajov za súčasť ochrany dát. Spoločnosť Thalento®NV preto prijíma príslušné technické a organizačné opatrenia k ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným spracúvaním alebo neoprávneným prístupom a tým predchádza ich prípadnému zneužitiu.

Pri prenose osobných údajov sprostredkovateľovi mimo územia EHP spoločnosť Thalento®NV príjme v súlade s podmienkami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov príslušné opatrenia. Spoločnosť Thalento®NV dodržiava platné zákony a predpisy o ochrane dát, aby zaistila primerané bezpečnostné opatrenia.

 SÚBORY COOKIES

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré možno umiestniť do počítača za účelom zhromažďovania štandardných informácií o správaní na internete a jeho užívania. Tieto informácie sa používajú k sledovaniu správania návštevníkov platformy Thalento® a k zostavovaniu štatistických prehľadov na platforme Thalento®.

Pre podrobnejšie informácie o Zásadách cookie spoločnosti Thalento®NV navštívte naše Zásady cookie.

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA A AKO ICH MÔŽEM UPLATNIŤ?

Respondent, ktorý si želá uplatniť svoje práva ako subjekt údajov, musí vždy kontaktovať prevádzkovateľa. Viď: kto je zodpovedný za spracovanie.

Ako môžem uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba v Thalento®NV?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu privacy@thalento.com.

Aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov, je povinnosťou v odoslanej požiadavke uviesť e-mailovú adresu prepojenú s vašim účtom Thalento®. Okrem toho vás žiadame, aby ste uviedli, kedy ste sa naposledy podieľali na online hodnotení v rámci platformy Thalento®, ako aj pre ktorého zákazníka.

Spoločnosť Thalento®NV odpovie na vašu požiadavku v priebehu jedného mesiaca. Toto obdobie začína okamihom, kedy spoločnosť Thalento®NV obdrží vašu žiadosť a kedy zároveň disponuje všetkými informáciami, ktoré potrebuje k jej vyriešeniu.

Spoločnosť Thalento®NV poskytne požadované informácie zadarmo. Pokiaľ sú žiadosti nepodložené alebo neprimerané, najmä z dôvodu ich opakovania, Thalento®NV môže účtovať primeraný poplatok alebo žiadosť odmietnuť..

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu domnievate, že spoločnosť Thalento®NV s vašou žiadosťou nezaobchádza adekvátne, môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti Thalento®NV na adrese privacy@thalento.com. Tá s vami bude spolupracovať na nájdení riešenia.

Pre úplnosť vás informujeme, že pokiaľ spoločnosť Thalento®NV neodpovie na vašu žiadosť, pokiaľ odmietne alebo pokiaľ odpoveď nezodpovedá vašim očakávaniam, máte vždy právo podať sťažnosť Komisii pre ochranu súkromia (Výbor pre ochranu osobných údajov), Drukpressstraat 35 v Bruselu 1000 alebo commission@privacycommission.be.

Aké práva môžem uplatniť?

 • Právo na prístup: Môžete sa spýtať, aké osobné údaje o vás spracúvame, aké kategórie osobných údajov spracúvame, s akými tretími stranami zdieľame vaše osobné údaje a aký je pôvod spracúvaných údajov.

 • Právo na opravu: V súčasnosti je možné, aby každý respondent kedykoľvek od začiatku online hodnotenia upravil detaily svojho účtu Thalento®. Ak chcete aktualizovať vaše dáta, spravte zmeny sami alebo nás kontaktujte.

 • Právo na vymazanie dát: Môžete nás požiadať o zmazanie účtu. Po tomto korku už nie je možné používať platformu  Thalento®. Po žiadosti o zmazanie účtu spoločnosť Thalento®NV pozastaví váš účet na 30 dní, aby vám poskytla potrebnú dobu na zváženie tohto rozhodnutia. Potom bude účet anonymizovaný. Pozri tiež: Využívate anonymné údaje pre tvorbu reportov?

 • Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v belgickej a európskej právnej úprave ochrany súkromia. Pokiaľ je spracúvanie v rámci platformy Thalento® obmedzené, vaše osobné údaje (s výnimkou ukladania) budú spracúvané iba s Vašim súhlasom alebo pre vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu akéhokoľvek právneho nároku alebo reklamácie alebo pre ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb alebo z dôvodu verejného záujmu. Potom, čo takéto obmedzenie spracúvania nastane, budete vždy informovaný spoločnosťou Thalento®NV predtým, než bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • Právo na odvolanie súhlasu: Pokiaľ je spracúvania osobných údajov založené na súhlase, máte ako respondent právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

 • Právo na námietku: Proti spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo vzniesť námietky v prípade, ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme.

SÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ PRE AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE?

V rámci platformy Thalento® nedochádza k automatickému rozhodovaniu, vrátane tvorby profilov.