The Future Project_guide.jpg
TFP-interpretationguide.jpg

Myslenie – Konanie – Spolupráca - Komunikácia

Máme 4 samostatné bahaviorálne oblasti (oblasti správania). Každej z týchto oblastí zodpovedá konkrétna kategória činností a správania, ktoré sa dajú rozoznať v rámci profesionálnej role a kontextu.

Pre každú zo 4 behaviorálnych oblastí je popísaný charakteristický štýl fungovania cez typické správanie.

Každý zo 4 možných typov správania, ktoré sú príznačné pre každú behaviorálnu oblasť, popisuje dobre definovaný štýl fungovania zodpovedajúci preferenciám správania a charakteristikám účastníka.

Dominantná behaviorálna oblasť a typ sú popísané vo výstupnej správe, takisto zodpovedajúce percento - označuje úroveň zhody medzi profilom účastníka a popísaným typom.

adult-beautiful-business-864994-.jpg

Chceš poznať SVOJ typ osobnosti?

16 typov osobnosti

1 dominantná oblasť

Ako interpretovať SVOJE VÝSLEDKY?

SÚHRN:

Myslenie

TFP-Think.png

Spôsob zisťovania informácií a rozhodnutia.

4 typy správania:

 • Analytik: dôkladná analýza a príprava rozhodnutí

 • Pragmatik: praktický a akčný prístup k problémom

 • Impulzívny: intuitívne konanie a spontánne reagovanie

 • Pasívny: správne vykonanie úlohy v súlade s pokynmi

Zodpovedajúce percento udáva úroveň zhody medzi profilom účastníka a opísaným typom správania.Konanie

Spôsob uchopenia aktivity a vykonávania úlohy.

4 typy správania:

 • Svedomitý: pociťuje záväzok a vytrvalo vykonáva úlohy

 • Podnikateľský: flexibilný a dynamický v konaní

 • Realizátor: úlohy vykonáva metodicky podľa pokynov

 • Hnaný výsledkami: orientovaný na cieľ a vytrvalý v konaní

Zodpovedajúce percento udáva úroveň korešpondencie medzi profilom účastníka a opísaným typom správania.

Zodpovedajúce percento udáva úroveň zhody medzi profilom účastníka a opísaným typom správania.

TFP-Act.png


Spolupráca

TFP-Collaborate.png

Zameranie na tím a postoj k spolupráci.

4 typy správania:

 • Motivovaný: angažovaný a zúčastnený

 • Súhlasný: skromný a čakajúci

 • Direktívny: aktívne zapojený a podnikateľsky zameraný

 • Spolupracujúci: zapojený a zameraný na zladenie

Zodpovedajúce percento udáva úroveň zhody medzi profilom účastníka a opísaným typom správania.Komunikácia

Postoj a prístup k interakcii s druhými.

4 typy správania:

 • Extrovert: komunikatívny a sebaistý

 • Závislý: komunikatívny a dôverujúci

 • Samostatný: kritický a diplomatický

 • Introvert: rezervovaný a čakajúci

Zodpovedajúce percento udáva úroveň zhody medzi profilom účastníka a opísaným typom správania.

TFP-Communicate.png