OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI THALENTO® NV

Thalento® NV zobowiązuje się do zagwarantowania prywatności i ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności (zwanym dalej „Oświadczeniem o ochronie prywatności”), Thalento® NV pragnie szczegółowo poinformować uczestnika o przetwarzaniu jego danych osobowych i związanych z tym praw podczas korzystania z platformy Thalento®. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Gdy korzystają Państwo z platformy Thalento® spółka Thalento® NV uzyskuje dostęp do Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane z poszanowaniem prywatności uczestnika oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony życia prywatnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, która od dnia 25 maja 2018 r. zostanie zastąpiona (europejskim) Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwanym również RODO).

Więcej informacji na temat prywatności i ochrony danych znajduje się na stronie Komisji ds. Ochrony Prywatności (zwanej również Komisją Ochrony Prywatności).

Są Państwo informowani o każdej zmianie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W stosownych przypadkach każdy uczestnik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowej, a tym samym najbardziej aktualnej wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Thalento® NV zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@thalento.com.

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności miała miejsce 14 maja 2018 r.

KOGO DOTYCZY NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich naszych potencjalnych/obecnych/wcześniejszych uczestników i użytkowników platformy Thalento®.

DANE KONTAKTOWE THALENTO® NV

THALENTO® nv
Corda Campus – Corda 6
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt, België
Numer rejestrowy spółki: 0830.586.452
Kontakt: info@thalento.com

CO OZNACZA...

 • Przetwarzanie danych osobowych

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza czynność lub zespół czynności związanych z danymi osobowymi (które mogą, ale nie muszą być wykonywane przez procedury automatyczne, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, zarządzanie, przechowywanie, aktualizowanie, zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, porządkowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych).

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną.

 • Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, istniejące stowarzyszenie lub organ administracji publicznej przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, z wyjątkiem osób upoważnionych do przetwarzania danych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych.

 • Administrator danych

Administrator danych to osoba fizyczna, osoba prawna, istniejące stowarzyszenie lub organ administracji publicznej, które – samodzielnie lub wspólnie z innymi – ustalają cele oraz prawne i techniczne środki przetwarzania danych osobowych.

 • Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która korzysta z platformy Thalento® w celu zarządzania e-oceną.

 • Uczestnik

Uczestnikiem jest osoba fizyczna korzystająca z platformy Thalento® poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Thalento® jako podmiot przetwarzający

Spółka Thalento® jest uważana za podmiot przetwarzający dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe w imieniu swoich klientów – w tym przypadku klienci pełnią rolę administratorów danych.

Thalento® jako administrator danych

Spółka Thalento® uważana jest za administratora danych i jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie, kiedy cele i środki przetwarzania danych osobowych są jasno określone.

Przykład:

Jeśli starają się Państwo o zatrudnienie w firmie X i wypełniają Państwo test firmy X za pośrednictwem platformy Thalento®, firma X jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, a spółka Thalento® NV je przetwarza.

W przypadku przeprowadzania testu bezpośrednio przez Thalento® NV w ramach platformy Thalento®, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Thalento® NV.

Platforma Thalento® oferuje szeroki zakres możliwości przetwarzania danych osobowych przez klientów/uczestników. Jeśli klient skopiuje Państwa dane osobowe z Thalento® z własnej inicjatywy i przetworzy je za pomocą innego medium, klient ten będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw jako osoba, której dotyczą dane, musi każdorazowo kontaktować się z administratorem danych.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Spółka Thalento® NV powołała inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzorowanie i monitorowanie polityki prywatności i ochrony danych Thalento® w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z przysługujących w tym zakresie praw można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem strony privacy@thalento.com.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ THALENTO® NV W RAMACH USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ THALENTO®?

Dane osobowe przetwarzane przez Thalento® to dane, które Państwo podają podczas korzystania z naszej platformy (np. poprzez udzielenie odpowiedzi na ankietę) bez względu na to, czy odbywa się to na prośbę naszego klienta.

Dla użytkowników Thalento®

Organizowanie e-ocen w ramach funkcji rozwoju profesjonalistów.

Thalento® przetwarza dane osobowe i dane identyfikacji elektronicznej użytkowników Thalento® w zależności od możliwości zorganizowania e-oceny na podstawie słusznego interesu Thalento®.

Thalento® przetwarza materiał zdjęciowy i inne dodatkowe dane osobowe użytkownika Thalento® w ramach identyfikacji użytkownika i funkcji tworzenia konta Thalento®. Odbywa się to po uzyskaniu zgody użytkownika.

Thalento® przetwarza umożliwiające identyfikację dane osobowe użytkownika Thalento® w kontekście relacji z klientami w celu informowania ich o innych produktach i usługach oraz umożliwienia użytkownikom Thalento® rezygnacji z subskrypcji w dowolnym czasie w oparciu o uzasadniony interes Thalento®.

Dla uczestników Thalento®

Dokonywanie e-oceny osobowości i motywacji, cech poznawczych i umiejętności, wiedzy językowej oraz technicznej.

Thalento® przetwarza dane osobowe umożliwiające identyfikację uczestnika w celu dokonania ww. e-oceny i sporządzenia odpowiednich raportów. Odbywa się to na podstawie danych osobowych, które Thalento® pozyskuje i gromadzi za pośrednictwem kwestionariuszy. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na słusznym interesie w ramach funkcji oceny zdolności pracownika do pracy.

Porównanie z wzorcem

Thalento® wykorzystuje wyniki wielu uczestników do umiejscowienia pojedynczego uczestnika między innymi uczestnikami, którzy pełnią wtedy rolę grupy odniesienia. W tym kontekście Thalento® anonimizuje lub gromadzi dane osobowe dawnych uczestników w celu rozpoznania ewentualnych grup odniesienia.

Thalento® NV przetwarza wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik jasno wyrazi na to zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania. Aby uznać zgodę za formalną, musi ona zostać udzielona dobrowolnie, wyraźnie, świadomie, i w drodze jednoznacznego działania. W razie potrzeby spółka Thalento® NV wyraźnie poprosi użytkownika o niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.

Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Zobacz: Jakie mam prawa i w jaki sposób mogę z nich korzystać?

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc. („ Google”). Thalento® NV używa Google Analytics na swojej Stronie internetowej. Thalento® NV nie przekazuje spółce Google żadnych danych osobowych. Analizując te informacje w oparciu o słuszny interes Thalento® NV uczy się, w jaki sposób strona jest używana i jak Thalento® NV może ją ulepszyć.

Informacje na temat Google Analytics: Polityka ochrony prywatności – Rezygnacja z subskrypcji

KTO UZYSKUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Thalento® NV gromadzi dane osobowe osób korzystających z platformy Thalento® w roli uczestników. Tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w imieniu klienta (jako administratora danych), klient ten otrzymuje również dane osobowe uczestnika.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody, chyba że spółka Thalento® NV jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów ustawowych lub orzeczenia sądu. Dane osobowe nie są przekazywane partnerom Thalento® NV.

CZY DANE ANONIMOWE SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW RAPORTOWANIA?

Dane anonimowe możemy wykorzystywać do celów komercyjnych lub do celów raportowania zewnętrznego. Dane anonimowe to dane osobowe, które stają się anonimowe w takim stopniu, że nie dotyczą już osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, lub są anonimowe w takim sensie, że dana osoba nie jest lub przestaje być rozpoznawalna.

JAK DŁUGO MOJE DANE mogą być przechowywane?

Thalento® NV będzie przechowywać dane osobowe tylko przez minimalny okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, z wyjątkiem przypadku rozwiązywania sporów lub gdy dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany przez prawo. Do celów statystycznych informacje nieosobowe mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Thalento® NV uznaje, że zabezpieczanie danych osobowych stanowi część ich ochrony. Thalento® NV podejmuje zatem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem lub nieuprawnionym dostępem w celu zapobieżenia ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Przekazując dane osobowe do podmiotu przetwarzającego spoza EOG Thalento® NV zawsze przestrzega warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony danych w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to pliki tekstowe, które można umieścić w komputerze w celu zebrania standardowych informacji o logowaniu się w Internecie oraz informacji o zachowaniu użytkowników sieci. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia zachowań osób odwiedzających platformę Thalento® i sporządzania raportów statystycznych dotyczących platformy Thalento®.

Więcej informacji na temat polityki spółki Thalento® NV w zakresie plików cookie można uzyskać na stronie www.thalento.com/en/thalento-cookie-policy.

JAKIE MAM PRAWA I W JAKI SPOSÓB MOGĘ Z NICH KORZYSTAĆ?

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw jako osoba, której dotyczą dane, musi każdorazowo kontaktować się z administratorem danych. Zobacz: kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

W jaki sposób mogę korzystać z praw administratora danych w Thalento® NV?

Można korzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@thalento.com.

Aby zapobiec nieupoważnionemu ujawnieniu Państwa danych osobowych, konieczne jest wysłanie zapytania zawierającego adres e-mail powiązany z Państwa kontem w Thalento®. Ponadto należy podać, kiedy ostatnio brali Państwo udział w ocenie na platformie Thalento® oraz dla którego klienta sporządzana była ta ocena.

Thalento® NV ma jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie. Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania wniosku przez Thalento® NV oraz pod warunkiem posiadania przez spółkę wszystkich informacji potrzebnych do realizacji wniosku.

Thalento® NV dostarczy wymaganych informacji bezpłatnie. Jeśli wnioski są nieuzasadnione lub zbyt częste, zwłaszcza gdy się powtarzają, Thalento® NV może pobrać zasadną opłatę lub odrzucić dany wniosek.

Jeśli z jakiegoś powodu uważają Państwo, że spółka Thalento® NV nie rozpatrzyła jego wniosku poprawnie, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Thalento® NV pod adresem privacy@thalento.com. Inspektor będzie współpracował z Państwem w celu znalezienia rozwiązania.

Dla pełnego zarysu sytuacji informujemy, że jeśli Thalento® NV nie odpowie na wniosek o udostępnienie danych, odmówi udzielenia takich informacji lub jeśli odpowiedź nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Komisji ds. Ochrony Prywatności (Komisja Ochrony Prywatności): Drukpressstraat 35 w 1000 Bruksela lub commission@privacycommission.be.

Jakie mam prawa?

 • Prawo dostępu: Mogą Państwo uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, jakim kategoriom osób trzecich udostępniamy te dane osobowe oraz jakie jest pochodzenie przetwarzanych danych.

 • Prawo do sprostowania: obecnie każdy uczestnik może edytować dane swojego konta w dowolnym momencie po rozpoczęciu dokonywania oceny za pośrednictwem platformy Thalento®. W celu aktualizacji danych prosimy o samodzielne wprowadzanie zmian lub kontakt z nami.

 • Prawo do usuwania danych: można poprosić nas o usunięcie konta. Skutkuje to brakiem możliwości korzystania z platformy Thalento®. Po złożeniu wniosku Thalento® NV zawiesi Państwa konto na 30 dni, by można było zastanowić się nad decyzją. Po tym okresie konto zostanie zanonimizowane. Zobacz także: Czy dane anonimowe są wykorzystywane do celów raportowania?

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach przewidzianych w belgijskim i europejskim ustawodawstwie dotyczącym prywatności. W przypadku ograniczenia zakresu przetwarzania danych na platformie Thalento®, Państwa dane osobowe (z wyjątkiem przechowywania) będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu: utworzenia, wykonania lub obrony wszelkich roszczeń prawnych, ochrony praw jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w celach związanych z interesem publicznym. Po uzyskaniu takiego ograniczenia przetwarzania danych platforma Thalento® NV zawsze informuje o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych.

 • Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podstawowej, uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę.

 • Prawo sprzeciwu: mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych tylko wtedy, gdy przetwarzanie to wynika z interesu ogólnego lub słusznego interesu.

CZY MOJE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

W ramach platformy Thalento® nie zachodzi automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.