PRIVACYVERKLARING VAN THALENTO® NV

Thalento® NV vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Thalento® NV de deelnemer in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van het Thalento® platform.  We raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen.

Door gebruik te maken van het Thalento® platform, krijgt Thalento® NV je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de deelnemer en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacy commissie genoemd).

Van zodra wij deze Privacyverklaring wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien van toepassing zal je als deelnemer opnieuw gevraagd worden kennis te nemen van de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring.

Thalento® NV spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacy beleid kan je ons steeds contacteren via privacy@thalento.com.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 14 mei 2018

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY VERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige deelnemers en gebruikers van het Thalento® platform.

CONTACTGEGEVENS THALENTO® NV (Interne link)

 • THALENTO® nv

 • Corda Campus – Corda 6

 • Kempische steenweg 293/35

 • 3500 Hasselt, België

 • Ondernemingsnummer 0830.586.452

 • Contact: info@thalento.com

WAT BETEKENT …

 • Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven).

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Een verwerker

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Een verantwoordelijke van verwerking

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Een gebruiker

Een gebruiker is een individu die gebruik maakt van het Thalento® platform voor het organiseren van een e-assessment.

 • Een deelnemer

Een deelnemer is een individu die gebruik maakt van het Thalento® platform door middel van het beantwoorden van vragen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING? (Interne link)

Thalento® als verwerker

Thalento® wordt beschouwd als verwerker van de persoonsgegevens voor zover ze persoonsgegevens verwerkt in opdracht van haar klanten, waarbij deze klanten fungeren als verantwoordelijke voor verwerking.

 Thalento® als verantwoordelijke voor de verwerking

Thalento® wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Een voorbeeld:

Indien jij solliciteert bij onderneming X, en je via onderneming X een assessment uitvoert binnen het Thalento® platform, is de onderneming X de verantwoordelijke voor verwerking, en Thalento® NV de verwerker.

Indien je rechtstreeks via Thalento® NV een assessment uitvoert binnen het Thalento® platform, is Thalento® NV de verantwoordelijke van verwerking.

Het Thalento® platform biedt tal van mogelijkheden aan de klant/deelnemers om persoonsgegevens te verwerken. Indien deze klant op eigen initiatief je persoonsgegevens uit Thalento® kopieert en deze via een ander medium verwerkt, wordt deze verantwoordelijke van verwerking.

De deelnemer die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENS BESCHERMING?

Thalento® NV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Thalento® m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Via privacy@thalento.com kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en dat voor al jouw vragen die verband houden met privacy en gegevensbescherming m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens en de uitoefening van jouw rechten.ding the processing of your personal data and the exercise of your rights.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR THALENTO® NV VERWERKT BIJ HET AANBIEDEN VAN DE THALENTO® DIENSTEN? (Interne link)

De persoonsgegevens die door Thalento® verwerkt worden zijn de gegevens die u aan ons levert wanneer u, al dan niet op verzoek van onze klant, gebruik maakt van ons platform (o.a. door het beantwoorden van vragenformulieren).

Voor de Thalento® gebruiker

Het organiseren van e-assessments in functie van de ontwikkeling van professionals.

Thalento® verwerkt persoonlijke en elektronische identificatiegegevens van de Thalento® gebruikers in functie van het kunnen organiseren van e-assessments gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Thalento®.

Thalento® verwerkt beeldmateriaal en aanvullende persoonlijke identificatiegegevens van de Thalento® gebruiker in functie van het aanmaken van een Thalento® account en dit gebaseerd op uw toestemming.

Thalento® verwerkt persoonlijke identificatiegegevens van de Thalento® gebruiker in het kader van de klantenrelatie om hen op de hoogte te houden van andere producten en diensten en waarbij de Thalento® gebruikers steeds de mogelijkheid heeft om uit te schrijven, en dit gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Thalento®.

Voor de Thalento® deelnemer

Het uitvoeren van e-assessments rond persoonlijkheid en motivatie, cognitieve en vaardigheidseigenschappen, taal en technische kennis.

Thalento® verwerkt persoonlijke identificatiegegevens om bovenstaande e-assessments uit te voeren en bijhorende rapporten op te stellen.  Dit gebeurt aan de hand van persoonsgegevens die Thalento® verkrijgt en verzamelt door middel van vragenlijsten.  De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang in functie van de beoordeling van de arbeidscapaciteit van de werknemer.

Benchmarking

De uitslagen van de vele deelnemers gebruikt Thalento® om een individuele deelnemer te situeren tussen andere deelnemers, dewelke fungeren als een referentiegroep.  In dit kader anonimiseert of aggregeert Thalento® persoonsgegevens van voormalige deelnemers om zo te komen tot mogelijke referentiegroepen.

Thalento® NV verwerkt slechts gevoelige persoonsgegevens indien de deelnemer daar voorafgaand aan de verwerking uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft.   Om over een uitdrukkelijke toestemming te kunnen spreken, dient de toestemming verkregen te worden op een vrije, specifieke, geïnformeerde manier en door middel van een ondubbelzinnige actieve handeling.  Indien vereist zal Thalento® NV je los van deze privacy statement er nog specifiek om vragen.

Als deelnemer heb je ten allen tijden het recht de toestemming terug te trekken.Zie Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Thalento® NV maakt gebruik van Google Analytics binnen de Website. Thalento® NV geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt Thalento® NV te weten hoe de website gebruikt wordt en kan Thalento® NV deze verbeteren.

Google Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Door als deelnemer gebruik te maken van het Thalento® platform, verzamelt Thalento® NV persoonsgegevens.  Enkel en alleen indien deze verwerking uitgevoerd wordt in opdracht van een klant (als verantwoordelijke van verwerking), krijgt ook deze klant de persoonsgegevens van de deelnemer ter beschikking.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Thalento® NV daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van Thalento® NV.

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Thalento® NV zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Thalento® NV erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Thalento® NV gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet Thalento® NV dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Thalento® NV de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer kunnen geplaatst worden om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van het Thalento® Platform bij te houden en om statistische rapporten over de Thalento® platform samen te stellen.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van Thalento® NV:  www.thalento.com/nl/cookie-statement

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

De deelnemer die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.  Zie: wie is verantwoordelijk voor verwerking.

 • Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen bij Thalento® NV als verantwoordelijke van verwerking?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar privacy@thalento.com.

Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen met vermelding van het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Thalento®-account.   Daarnaast vragen we je te vermelden wanneer je de laatste keer deelgenomen hebt aan een assessment binnen het Thalento® platform, alsook voor welke klant.

Thalento® NV heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Thalento® NV je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Thalento® NV zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Thalento® NV een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Thalento® NV het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Thalento® NV je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met de functionaris van gegevensbescherming van Thalento® NV via privacy@thalento.com waarna hij samen met jou opzoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Thalento® NV niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

Welke rechten kan ik uitoefenen?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.

 • Recht op rectificatie: Het is momenteel mogelijk voor elke deelnemer om zelf zijn accountgegevens te verbeteren bij elk begin van een assessment via het Thalento®-platform. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zo zelf elke wijziging door te voeren ofwel contact te nemen.

 • Recht op verwijderen van gegevens: Je kunt ons vragen je account te verwijderen. Hierdoor is het niet meer mogelijk het Thalento®-platform te gebruiken. Na de aanvraag zal Thalento® NV je account 30 dagen opschorten om je de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt het account geanonimiseerd. Zie ook: Worden er anonieme gegevens gebruikt voor rapporteringsdoeleinden?

 • Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen het Thalento®-platform beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door Thalento® NV op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

  Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als deelnemer ten allen tijden het recht deze toestemming in te trekken.

 • Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE BESLUITVORMING?

Er wordt binnen het Thalento®-platform niet aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering gedaan.