PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ THALENTO® NV

Společnost Thalento® NV se zavazuje garantovat soukromí a ochranu dat. Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen "Prohlášení o ochraně osobních údajů") si společnost Thalento® NV přeje informovat respondenta o zpracování jeho/jejích osobních údajů a souvisejících právech při používání platformy Thalento®. Doporučujeme, abyste si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli pečlivě.

Užitím platformy Thalento® získá Thalento® NV přístup k Vašim osobním údajům, které zpracovává s ohledem na soukromí respondenta a dodržování zákona O ochraně soukromí při zpracování osobních údajů ze dne 8. prosince 1992, který bude od 25. května 2018 nahrazen  Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (také nazývané GDPR).

Chcete-li získat další informace týkající se ochrany soukromá a osobních údajů, navštivte webové stránky Komise pro ochranu soukromí.

O případných změnách tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů budete informováni. V případě potřeby budete jako respondent požádáni, abyste přijali novou a tím i nejnovější verzi tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost Thalento® NV se zavazuje chránit Vaše soukromí a osobní údaje. Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím kdykoli na adrese privacy@thalento.com.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy přezkoumáno dne 14. května 2018.

KOHO SE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKÁ?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech našich potenciálních / současných / předchozích respondentů a uživatelů platformy Thalento®.

KONTAKTNÍ ÚDAJE THALENTO® NV

THALENTO® nv
Corda Campus – Corda 6
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt, België
Číslo společnosti 0830.586.452
Kontakt: info@thalento.com

CO ZNAMENÁ …

 • Zpracování osobních údajů

“Zpracováním” rozumíme jakoukoli operaci nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji (pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů).

"Osobním údajem" rozumíme každou informaci o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, případně sdružení nebo veřejná správa zpracovávající osobní údaje jménem správce, s výjimkou osob, které jsou oprávněny zpracovávat údaje pod přímou autoritou správce.

 • Správce

Správcem (osobou odpovědnou za zpracování) je každá fyzická nebo právnická osoba, případně sdružení nebo veřejná správa, která samostatně nebo společně s ostatními určuje cíle, právní a technické prostředky pro zpracování osobních údajů.

 • Uživatel

Uživatelem je jednotlivec, který používá platformu Thalento®, aby uspořádal online hodnocení.

 • Respondent

Respondentem je jedinec, který používá platformu Thalento® zodpovězením otázek.

KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁVÁNÍ?

Thalento® jako zpracovatel

Thalento® se považuje za zpracovatele osobních údajů, pokud zpracovává osobní údaje jménem svých zákazníků, v takovém případě se tito zákazníci stávají správci údajů.

Thalento® jako správce dat

Thalento® se považuje za správce, když určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Příklad:

Pokud se přihlásíte do výběrového řízení ve společnosti X a podstoupíte hodnocení v rámci platformy Thalento® pod hlavičkou společnosti X, za zpracování odpovídá společnost X i společnost Thalento® NV.

Pokud provádíte hodnocení přímo prostřednictvím společnosti Thalento® NV v rámci platformy Thalento®, odpovídá za zpracování Thalento® NV.

Platforma Thalento® nabízí zákazníkům / respondentům širokou škálu možností zpracování osobních údajů. Pokud zákazník z vlastního podnětu zkopíruje vaše osobní údaje z Thalento® a zpracuje je prostřednictvím jiného média, bude tento zákazník zodpovědný za zpracování osobních údajů.

Respondent, který si přeje vykonávat svá práva jako subjekt údajů, musí vždy kontaktovat správce.

KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU ÚDAJŮ?

Společnost Thalento® NV stanovila pověřence pro ochranu dat, který je pověřen kontrolou a sledováním naplňování zásad ochrany soukromí a ochrany údajů společnosti Thalento® v rámci procesu zpracování osobních údajů. Pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat se všemi otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů a ochrany údajů, zpracování vašich osobních údajů a uplatňování vašich práv na adrese privacy@thalento.com.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ SPOLEČNOST THALENTO® NV PŘI NABÍZENÍ SLUŽEB THALENTO®?

Osobní údaje, které společnost Thalento® zpracovává, jsou údaje, které nám poskytnete, když používáte naši platformu, ať už na žádost našeho zákazníka či nikoliv (např. zodpovězením dotazníků).

Pro uživatele Thalento®

Organizace online hodnocení za účelem rozvoje profesionálů:

Thalento® zpracovává osobní a elektronické identifikační údaje uživatelů Thalento® s cílem provést online hodnocení v souladu s legitimním zájmem společnosti Thalento®.

Při vytváření uživatelského účtu Thalento® a na základě vašeho svolení společnost Thalento® zpracovává obrazový materiál a další osobní identifikační údaje uživatele Thalento®.

Thalento® zpracovává osobní identifikační údaje uživatele Thalento® v kontextu vztahů se zákazníky, aby je mohla informovat o dalších produktech a službách a umožnila uživatelům společnosti Thalento® kdykoli se ze služeb odhlásit, to vše na základě legitimních zájmů společnosti Thalento®.

Po účastníky Thalento®

Provedení online hodnocení osobnosti a motivace, kognitivních schopností a zručností, jazykových a technických znalostí.

Společnost Thalento® zpracovává osobní identifikační údaje, aby mohla zrealizovat výše uvedené online hodnocení a sestavit příslušné zprávy. To se děje na základě osobních údajů, které společnost Thalento® získává a shromažďuje prostřednictvím dotazníků. Zpracovaní osobních údajů je založené na oprávněných zájmech za účelem hodnocení pracovních schopností zaměstnance.

Benchmark

Thalento® využívá výsledky velkého množství dosavadních účastníků k porovnání výsledků jednotlivých účastníků s ostatními, kteří tvoří referenční skupinu. V této souvislosti Thalento®  anonymizuje anebo slučuje osobní údaje bývalých účastníků, s cílem identifikovat možné referenční skupiny.

Thalento® NV zpracovává citlivé osobní údaje jen tehdy, když účastník před zpracováním udělil výslovný souhlas.  Abychom mohli mluvit o  výslovném souhlase, souhlas musí byť získán svobodným, konkrétním, informovaným způsobem a jednoznačným úkonem. Pokud to bude potřeba Thalento® NV vás o udělení tohoto Prohlášení o ochraně soukromí výslovně požádá.

Jako účastník máte právo kdykoliv od souhlasu odstoupit. Zjistěte, jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics je internetová analytická služba poskytovaná Google Inc. („Google“). Thalento® NV používá Google Analytics na svých webových stránkách. Thalento® NV společnosti Google neposílá žádné osobní údaje. Analyzováním těchto informací, založených na oprávněném zájmu, se společnost Thalento® NV dozvídá, jak je webová stránka používána a může ji vylepšovat.

Informace služby Google Analytics: Privacy PolicyUnsubscribe

KDO OBDRŽÍ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Když jako účastník používáte platformu Thalento®, Thalento® NV shromažďuje osobní údaje. Pouze pokud se toto zpracování provádí jménem zákazníka (jako správce), tento zákazník také obdrží osobní údaje účastníka.

Vaše osobní údaje se nedostanou k dalším stranám bez vašeho předchozího souhlasu, pokud to společnost Thalento® NV nebude muset učinit na základě zákonného ustanovení nebo soudního rozhodnutí. Vaše osobní údaje nebudou sdílené s partnery Thalento® NV.

VYUŽÍVÁTE ANONYMNÍ ÚDAJE PRO TVORBU REPORTŮ?

Můžeme použít anonymní údaje pro komerční účely nebo pro externí reporting. Anonymní údaje jsou osobní údaje, které jsou anonymizovány v takové míře, že již nesouvisejí s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou, nebo jsou anonymně rozděleny tak, že jednotlivec není rozpoznatelný nebo již není rozeznatelný.

JAK DLOUHO BUDOU MOJE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ?

Společnost Thalento® NV uchová vaše osobní informace pouze po dobu nezbytnou k dosažení cílů stanovených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, s výjimkou případů řešení sporů nebo v případě, že zákon požaduje delší lhůtu uchovávání údajů. Neosobní informace mohou být uchovány bez časového omezení pro statistické účely.

ZABEZPEČENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost Thalento® NV uznává, že bezpečnost osobních údajů je součástí ochrany dat. Společnost Thalento® NV proto podniká příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným zpracováním nebo neoprávněným přístupem a tím předchází zneužití.

Při přenosu osobních údajů na procesor mimo území EHP společnost Thalento® NV vždy učiní v souladu s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Thalento® NV dodržuje platné zákony a předpisy o ochraně dat, aby zajistila přiměřená bezpečnostní opatření.

SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou textové soubory, které lze umístit do počítače za účelem shromažďování standardních informací o chování na internetu a jeho užívání. Tyto informace se používají ke sledování chování návštěvníků platformy Thalento® a k sestavování statistických přehledů na platformě Thalento®.

Pro podrobnější informace o zásadách cookie společnosti Thalento® NV navštivte naše zásady cookie.

JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA A JAK JE MOHU UPLATNIT?

Účastník, který si přeje uplatnit svá práva jako subjekt údajů, musí vždy kontaktovat správce. Viz: kdo je zodpovědný za zpracování.

Jak mohu uplatnit svá práva jako správce údajů v Thalento® NV?

Vaše práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu privacy@thalento.com.

Aby nedošlo k neoprávněnému zpřístupnění vašich osobních údajů, je povinností v odeslaném požadavku uvést e-mailovou adresu propojenou s vaším účtem Thalento®. Kromě toho vás žádáme, abyste uvedli, kdy jste se naposledy podíleli na online-hodnocení v rámci platformy Thalento®, jakož i pro kterého klienta.

Společnost Thalento® NV odpoví na váš požadavek během jednoho měsíce. Toto období začíná okamžikem, kdy společnost Thalento® NV obdrží vaši žádost a kdy zároveň disponuje veškerými informacemi, které potřebuje k jejímu vyřešení.

Společnost Thalento® NV poskytne požadované informace zdarma. Pokud jsou žádosti nepodložené nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakování, Thalento® NV může účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout žádost zodpovědět.

Pokud se z nějakého důvodu domníváte, že společnost Thalento® NV s vaší žádostí nezachází adekvátně, můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu údajů společnosti Thalento® NV na adrese privacy@thalento.com. Ten s vámi bude spolupracovat na nalezení řešení.

Pro úplnost vás informujeme, že pokud společnost Thalento® NV neodpoví na vaši žádost, pokud odmítne nebo pokud odpověď neodpovídá vašim očekáváním, máte vždy právo podat stížnost Komisi pro ochranu soukromí (Výbor pro ochranu osobních údajů), Drukpressstraat 35 v Bruselu 1000 nebo commission@privacycommission.be

Jaká práva mohu uplatnit?

 • Právo na přístup: Můžete se zeptat, jaké o vás zpracováváme osobní údaje, z jakého důvodu je zpracováváme, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, s jakými tipy třetích stran sdílíme vaše osobní údaje a jaký je původ zpracovávaných údajů.

 • Právo na opravu: V současné době je možné, aby každý účastník kdykoli od začátku online hodnocení upravil detaily svého účtu Thalento®. Chcete-li aktualizovat vaše data, proveďte změny sami nebo nás kontaktujte.

 • Právo na vymazání dat: Můžete nás požádat o smazání účtu. Po tomto kroku již není možné používat platformu Thalento®. Po žádosti o smazání účtu společnost Thalento® NV pozastaví váš účet na 30 dní, aby vám poskytl potřebnou dobu na zvážení tohoto rozhodnutí. Poté bude účet anonymizovaný. Viz také: Využíváte anonymní údaje pro tvorbu reportů?

 • Právo na omezení zpracování: v případech stanovených v belgické a evropské právní úpravě ochrany soukromí. Pokud je zpracování v rámci platformy Thalento® omezeno, vaše osobní údaje (s výjimkou ukládání) budou zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro vytvoření, uplatnění nebo obhajobu jakékoli právní reklamace nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Poté, co takovéto omezení zpracování nastane, budete vždy informováni společností Thalento® NV předtím, než bude omezení zpracování zrušeno.

 • Právo na odstoupení od souhlasu: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na základním souhlasu, máte jako účastník právo kdykoli odvolat tento souhlas.

 • Právo na námitku: Proti zpracování vašich osobních údajů máte právo vznést námitky pouze v případě, že zpracování je založeno na obecném nebo oprávněném zájmu.

JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVANÉ PRO AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ?

V rámci platformy Thalento® nedochází k automatickému rozhodování, včetně tvorby profilů.