e-Assessments.jpg


 
t_perform-quest-105pixels.png

Osobnosť & Motivácia

Výkonové dotazníky Thalento® Personality & Motivation Questionnaires identifikujú kritériá a črty, ktoré určujú profesionálne správanie motiváciu a výkonnosť. Merajú 30 ukazovateľov osobnosti a motivácie a sú overeným základom pre naše široké portfólio správ.

 
t_thpq.png

Personality & Motivation
Questionnaire
(TH-PQ)

Thalento® Personality & Motivation Questionnaire meria 30 kritérií a charakteristík správania, ktoré určujú profesionálne správanie a motiváciu a na základe ktorých je možné predpovedať výkonnosť.

t_thcpq.png

Condensed
Questionnaire
(TH-CPQ)

Thalento® Condensed Personality & Motivation Questionnaire je založený na TH-PQ, no byužíva iba 6 výrokov na jednu charakteristiku.

Blue Collar
Questionnaire
(TH-BCPQ)

Thalento® Blue Collar Personality & Motivation Questionnaire je založený na TH-PQ, no používa  jednoduchší jazyk.

 
 
 

Tu nájdete výstupné správy 
t_compass.png

COMPass

Thalento® COMPass je unikátny a intuitívny nástroj pre hodnotenie kompetencií. Na základe nášho CUBES Competency Modelu meria celých 38 kompetencií. Za menej než 20 minút preskúmame a zmapujeme vybrané kompetencie.

Výstupom je objektívna a ovarená výstupná správa o výkone, vrátane štýlu správania, silných stránok a rozvojových oblastí.

 
 

Výstupná Správa 
t_cognitive-all-105pixels.png

Kognitívne Testy

Thalento® ponúka komplexnú sadu Kognitívnych Testov. Všetky naše kognitívne testy sú jedinečne spracované  na základe komplexnej databázy RANDOMISER. Na zabezpečenie spoľahlivosti výsledkov zozbieraných aj na diaľku môžu byť testy vybavené našim modulom VALIDATE.

 
t_scope.png

SCOPE-Test

SCOPE-Test skúma schopnosť abstraktného uvažovania.

t_s.png

S-Test

S-Test skúma schopnosť numerického uvažovania.

t_a.png

A-Test

A-Test mapuje schopnosť slovného uvažovania.
 

 
 

Výstupné Správy 
t_ability-all-105pixels.png

Testy Schopností

TThalento® ponúka sadu Testov Schopností vyvinutých tak, aby merali konkrétne funkčné schopnosti a výkon v pracovnom prostredí. Sú dostupné naprieč viacerými sektormi a odvetviami.

Ponuku testov schopností sme rozdelili do troch prehľadných kategórií.

 

Všeobecné Testy Schopností

 
t_sna.png

SNA Test

SNA Test skúma schopnosť pracovať s informáciami rýchlo a presne.
 

t_pno.png

PNO Test

PNO Test skúma plánovanie a organizačné schopnosti.
 

t_elan.png

Jazykové Testy

Testy ElaN mapujú zručnosti písomnej formy jazyka.
 

t_skills.png

MS Office Tests

Testy MS Office merajú zručnosti používania MS Office.
  

Testy Technických Schopností

 
t_alg-mech.png

Mechanik (3)

  • Strojársky

  • Automobilový - zakúsený

  • Automobilový - pomocník

t_elect-autom.png

Elektrikár (3)

  • Všeobecná úroveň

  • Obytné budovy

  • Priemyslové budovy

t_koeltechn.png

Technik (2)

  • Chladenie

  • Meranie a kontrola 

Testy Personálnych Schopností

 
t_cco.png

TH-Control & Coding of Numbers

TH-Control & Coding of Numbers meria ako testovaný vykonáva jednoduchú kontrolu a rozdeľuje dáta do kategórií.

t_sonco.png

TH-Commercial Skills
 

TH-Commercial Skills meria do akej miery účastník reaguje efektívne, vyhýba sa iniciatíve v rámci spoločenských situácií alebo iniciatívu preberá.

t_basicvalue.png

TH-Basic Value Test
 

TH-Basic Value Test mapuje pracovné hodnoty, ktoré sú pre účastníka dôležité.

t_co-non.png

TH-Negotiating Styles and Skills

TH-Negotiating Styles and Skills iskúma ako účastník vyjednáva a rieši konflikty.

t_th-getal.png

TH-Number

TH-Number je test koncentrácie, ktorý meria schopnosť účastníka overovať a kontrolovať dáta v rôznych situáciách.

 
 
 
 
 
 

Všetky Správy Ability 
t_i-rater.png

I-Rater -
Self Rating Questionnaire

The Thalento® I-Rater je sebahodnotiaci dotazník založený na CUBES Competency Model. Vyskúšajte až 52 kompetencií, spoznajte štýl správania a zmapujte funkčné charakteristiky z pohľadu účastníka.

 
 
 

Výstupná Správa 
t_careercoach-105pixels.png

Career Fitness Profiler

Career Fitness Profiler je výkonná a kompletná sada nástrojov na podporu kariérneho poradenstva, koučingu a vnútornej aj vonkajšej mobility. Career Fitness Profiler vyvinula spoločnosť CareerCoach®, ktorá vznikla pri Univerzite v Antverpách. Dotazníky CareerCoach® sú vedecky overené na Antverpskej univerzite Dr. Wouterom Van Bockhavenom a profesorom Dr. Jesse Segersom.  CareerCoach ® a Thalento® vytvorili užívateľsky jednoduchú a prehľadnú sadu nástrojov pre Career Ownerov a organizácie.

 
 

Výstupná Správa