Join our global network To the Cloud!

Privacy statement

Deze privacy statement is van toepassing op de website www.thalento.com, uitgebaat door THALENTO® NV (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywetgeving.

Wij houden ons het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacy statement regelmatig te raadplegen.

1. Contactgegevens

THALENTO® nv
Corda Campus – Corda 6
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt, België
Ondernemingsnummer 0830.586.452
Contact: info@thalento.com

 

2. Definities

 

3. Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het platform, de website en haar diensten bevestigt de gebruiker zijn kennisname en toestemming met deze privacy statement, en bijgevolg de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacy statement beschreven.

 

4. Verwerker/verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

4.1. Thalento® als verwerker

Thalento® wordt beschouwd als verwerker van de persoonsgegevens voor zover ze persoonsgegevens verwerkt in opdracht van haar klanten/gebruikers.  In dit geval tracht Thalento® adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

4.2 Thalento® als verantwoordelijke voor de verwerking

Thalento® wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Enkel in het geval Thalento® optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 5 tot en met 9 van deze privacy statement van toepassing.

 

5. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die door Thalento® verwerkt worden zijn enerzijds de gegevens die u aan ons levert wanneer u, al dan niet op verzoek van onze klant, gebruik maakt van onze website en ons platform (o.a. door het beantwoorden van vragenformulieren) en anderzijds de gegevens die wij van u ontvangen aan de hand van uw surf- en klikgedrag.

 

6. Doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden

THALENTO® NV verwerkt de persoonlijke gegevens en antwoorden van respondenten (medewerkers, sollicitanten, freelancers en andere personen) voor volgende doeleinden:

 

7. Rechten van de betrokkene

7.1. Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

THALENTO® NV verwerkt persoonsgegevens steeds op een eerlijke en rechtmatige wijze en enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

THALENTO® NV heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om de privacy van uw gegevens te beschermen en om u een veilige verwerking te garanderen.

Hoewel THALENTO® NV organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen heeft ingesteld om de privacy van uw gegevens te beschermen, kan THALENTO® NV de beveiliging of vertrouwelijkheid tegen hackers, anderen of beveiligingsgebreken niet garanderen.

7.2. Recht op inzage en verbetering

Enkel indien THALENTO® NV de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is, beschikt u ten aanzien van THALENTO® NV over een kosteloos recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

7.3. Recht op verzet in geval van gebruik gegevens voor directe marketing

U kan zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hierboven uiteengezette contactgegevens.

7.4. Recht op gegevenswissing

U kan de wissing van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen wannneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere prevalerende grond voor verwerking is, wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer het wissen van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

8. Doorgeven van gegevens aan derden

Het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie wordt enkel toegestaan indien die landen eenzelfde beschermingsniveau waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen als die van de Belgische privacywet gelden. Wij garanderen dat er geen overdracht naar derde landen plaatsvindt zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische privacywetgeving.

 

9. Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Deze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoekers van onze website en platform, en onze diensten aan te passen aan de wensen van de bezoekers.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen functionele en niet-functionele cookies.

Door onze website te gebruiken aanvaardt u de opslag van cookies.

U kan te allen tijde de browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren en eventueel reeds geplaatste cookies te verwijderen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van de browserinstellingen effect kan hebben op de werking van de website.

Terug naar het begin van de pagina
 1. Home
 2. Oplossingen
  1. Assess - Assessments & Rapporten
  2. Manage - Inzichten & Performance
  3. Develop - Growing Talents
  4. BYTE - Build your Tests
  5. Technologie Integraties & Partners
  6. Services & Consulting
 3. Kennis
  1. Thalento Academy
  2. The Future Project
 4. Bedrijf
  1. Team
  2. News
  3. Events
  4. Contact
  5. Blog
  6. Vacatures